Párnický rybár

Podpora detí a mládeže

  Môj príspevok do diskusie na VČS MO SRZ Dolný Kubín 11.3. 2017


 

1. V správe odboru pre prácu s mládežou predloženej výboru vedúcim odboru pánom Jozefom Macíkom sa konštatuje, že všetky ZÚ MR v Dolnom Kubíne, Žaškove a Istebnom pracujú v zmysle metodických pokynov. Ja ako otec dieťaťa navštevujúceho krúžok MR v Dolnom Kubíne naopak konštatujem, že sa tak nedeje a to hlavne v praktickej činnosti. Ako dôkaz uvediem citáciu z už spomínanej metodiky SRZ.


Praktickými ukážkami naučiť členov krúžku rozoznať druhy rybárskych prútov, rybárskych navijakov, háčikov.

Prakticky predviesť a vyskúšať s deťmi lov na položenú, plávanú, feeder a muškárením.

Rozdeliť návnady na:

- prirodzené (dážďovka, hnojná dážďovka, kostné červy, nechránený hmyz, rybky a pod.),

- nástahy rastlinného pôvodu (kukurica, obilniny, zemiak, hrach, cestoviny, cesto, boillies a pod.),

- umelé nástrahy (blyskáče rotačné a plandavky, devóny, voblery, twistery, mušky mokré a suché).

Naučiť ich rozlíšiť návnadu a nástrahu.

Všetky tieto činnosti vykonávať na praktickom cvičení s využitím vlastného rybárskeho náradia a náčinia a doterajších skúseností detí.

 

 5.13.  Praktické činnosti a zručnosti mladého rybára

Účasť detí v krúžku mladého rybára a v iných útvaroch v oblasti rybárstva možno spestriť praktickými činnosťami, a tak im umožniť hlbšie prežívanie v danej oblasti.

Medzi také možno zaradiť:

A) kreslenie a maľovanie na témy: Môj najväčší úlovok, Môj rybársky sen, Čo som zažil pri vode a pod.,

B) odlievanie olovených záťaží,

C) viazanie umelých mušiek a strímrov,

D) zhotovenie signálok záberu, plavákov z balzy, korku či plastických hmôt,

E) výroba podložiek pod ryby

F) výroba príveskov s rybárskou tematikou.

Do oblasti praktickej činnosti patrí aj cvičenie v rybolovnej technike, osobitne vrh na cieľ a do diaľky (napr. aj na ihrisku), zostrojenie udice, nácvik viazania rôznych uzlov (toto sa udialo 1x), praktický lov rýb na plávanú a na položenú, či muškárením.

Nemenej významnou praktickou činnosťou je účasť členov krúžku na likvidácii odpadov v miestnych potokoch a na brehoch miestnych vodných nádrží a rybníkov najmä od splavených a zanechaných plastových fliaš atď.

Ďalšou zaujímavou časťou metodiky je aj:

PLÁN PRÁCE (opäť citujem):

2. Je vhodné oboznámiť s plánom práce i rodičov detí. Rodič, ktorý bude dopredu dobre informovaný o podmienkach práce záujmového krúžku, jeho tematickom obsahu a o ostatných aktivitách (súťaže, vychádzky, exkurzie, účasť na pracovných podujatiach pri čistení vodných tokov a pod.), bude väčšmi dbať o pravidelnú dochádzku svojho dieťaťa do krúžku, viac pomôže v otázkach uvedomelej disciplíny a riešenia otázok hygieny a bezpečnosti pri organizovaných podujatiach a praktickom  rybolove.

A preto si myslím, že pri dlhodobej stagnácii či skôr úbytku detí a mládeže v našej organizácii sa musíme dostať do povedomia a zamerať sa na túto cieľovú skupinu, a to hlavne na školy, kde sa každoročne nábor nových členov „odbije“ vyvesením oznamu v čase, keď si deti a ich rodičia už dávno nejaký ten krúžok vybrali. Časová kolízia rôznych krúžkov im tak nedovoľuje dieťa prihlásiť do rybárského krúžku.

Čiže je potrebné informovať o možnosti prihlásiť sa do krúžku už v júni, a to napr. formou besied na školách, ako aj oznamovacími prostriedkami - web, informačné tabule, letáky, regionálna tlač atď.

A preto navrhujem

 Zintenzívniť výučbu detí a mládeže podľa metodiky a postupov SRZ a to hlavne v praktickej oblasti. V praxi by to znamenalo strávenie väčšieho času v prírode (suché nahadzovanie), napríklad aj na ktoromkoľvek detskom čifutbalovom ihrisku, ukázať a vysvetliť deťom rôznorodosť rybárskeho náradia formou besedy priamo na krúžku či exkurzii v prírode. Verím, že by určite pomohli radoví členovia MO, muškári, kaprári, prívlačkári, feederisti (stačí ich len osloviť). Motivovať deti rôznymi maličkosťami, napr. rybárskou bižutériou (zabezpečiť formou sponzorstva).

 Zorganizovať medzi dospelými členmi zbierku pre deti a mládež ako motiváciu a na účel odmeňovania (nepotrebné rybárske náradie a bižutériu). Opäť jednoduchá forma - stačí len osloviť radových členov (v tomto môžem byť nápomocný aj ja cez moje webové stránky).

Ďalej by som chcel pri tejto príležitosti navrhnúť vyčlenenie jedného jazera na štrkopieskoch v Párnici ako detský revír, kde by mohli loviť výlučne len deti. Výber tohto jazera by som nechal na samotný výbor.

Na záver by som chcel požiadať aj ostatných členov výboru, aby sa intenzívnejšie zapájali do výchovy a výučby našich detí, lebo oni sú budúcnosťou našej organizácie.

Roman Prílepok


TOPlist