Párnický rybár

Encyklopédie
 
Nájdete tú základné informácie o našich rybách
 
    
 
Výskyt slíža severného v minulosti na Orave bol hojný, v súčasnej dobe je pravdepodobne už len
ostrovčekovitý a obmedzený na konkrétne lokality.

Pĺž európsky


Uvedená rybka patrí do čeľade pĺžovitých, ktorá je rozšírená takmer v celej Európe, avšak v
súčasnej dobe ichtiológovia zistili rôznymi genetickými testami viac druhov pĺžov, ktoré je
momentálne problematické zaradiť

Hlaváče

Na území Slovenska sa môžeme stretnúť s dvoma druhmi hlaváča a to hlaváčom európskym a
hlaváčom pásoplutvým.

Čerebľa pestrá


Výskyt čereble pestrej bol v minulosti v tunajších podhorských potokoch hojný. V súčasnosti jej
jej výskyt na Orave ostrovčekovitý, predovšetkým pod prítokmi potokov pstruhového charakteru.
Čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus) patrí do čeľade kaprovitých rýb


Hrúzy čeľade (Kaprovité) Cyprinidae, sa vyskytujú takmer v celej Európe (mimo najteplejších a
najchladnejších oblastí) V SR žije vo všetkých čistejších vodách, bohatších na kyslík s výnimkou
horských potokov a bahnitých stojatých vôd.


Rozšírenie uvedenej rybky z čeľade kaprovitých je takmer v celej Európe a to od Francúzska až po
prítoky Kaspického mora, nevyskytuje sa na Pyrenejskom a Apeninskom poloostrove, Veľkej
Británii, Severnej Európe
 
Podľa niektorých údajov na území SR žijú dva, resp. tri druhy karasov. Jedná sa o jeden
pôvodný druh a to Karasa zlatistého - Carassius carassius, ktorý bol pôvodne uvádzaný ako
karas obyčajný, a dva druhy, ktoré sú introdukované a to karasa striebristého Carassius
auratus gibelio, a karasa východného Carrasius auratus auratus.

Úhor európsky Anguilla anguilla

Jedná sa o jediného zástupcu z čeľade úhorovitých, vyskytujúceho sa na našom území. Jeho
tvar tela je nezameniteľný s iným druhom rýb, snáď pri prvom pohľade by si ho bolo možné zmýliť
s niektorou z minohovitých a to mihuľou riečnou, potočnou alebo potiskou.

Amur biely

Pôvodnou oblasťou rozšírenia tohto druhu je Čína, napr. Ningpo, Shanghai, jazero Tungling, Hunan.

Jalce


Na našom území sa môžeme stretnúť s 3 druhmi jalca a to jalcom hlavatým, jalcom tmavým alebo
jalcom maloústym. Všetky jalce patria do čeľade kaprovitých.

Kapor pontokaspický

Kapor pontokaspickýje vyšľachtený z pôvodnej divo žijúcej formy- kapra sazana.  Za jeho pôvodnú domovinu sa pokladá oblasť Číny, Vietnamu, Čierneho, Kaspického a Azovského mora.

 

Ovsienka a belička

Ďalšie dva druhy z čeľade kaprovitých, ktoré nemajú žiadny hospodársky význam, avšak sa trochu
na seba podobajú a majú podobný spôsob života, sú ovsienka striebristá a belička európska.

Nosáľ sťahovavý

Jedná sa o ďaľšiu rybu z čeľade kaprovitých, vyskytujúcu sa  v spodných častiach riek, taktiež osídľujúcej aj prúdnejšie úseky.

Podustva severná

Jedná sa o ďaľšiu rybu z čeľade kaprovitých, vyskytujúcu sa  v podhorských tokoch a spodných častiach riek. Osídľuje prevažne prúdne úseky lipňového a mrenového pásma so  štrkovitým, piesčitým, prípadne mierne bahnitým dnom.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

TOPlist